Change DPI on X Windows

pi@raspberrypi ~ $sudo FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx -- -dpi 60